V E K A L E T   Ö R N E Ğ İ

SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) nezdindeki SSK (4/a),BAG-KUR (4/b) EMEKLI SANDIGI ( 4/c) ve Yurtiçi/Yurtdışı Emeklilik işlemlerimi benim adıma takip etmeye ifa ve intaca dilekçeler vermeye gerekli primleri ilgili veznelere yatırmaya makbuzlarını almaya tüm evrak ve vesaiti tanzim ve imzalamaya , Yaşlılık, Maluliyet, Özürlü Emeklilik için ayrıca Yurt içi ve Yurt Dışı Borçlanma talebinde bulunmaya, Emeklilik ve Emekli Aylığı alabilmem için gerekli müracaat ve itirazları yapmaya, benim adıma bu isleri takip ve neticelendirmeye, sonuçlanması ile ilgili olarak dava açılması gerekiyor ise benim adıma takip edebilmesi ve Dava açmak için Ahu kabzalı bir Avukat tutmaya; Leh ve aleyhime açılmış ve açılacak bilumum dava takipler ile benim de başkaları aleyhine açtığım veya açacağım bilumum dava ve takiplerden dolay T.C. Mahkemelerinin Meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,  haklarımı korumayı temin, Müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlamaya ve bitirmeye, yeniden dava açmağa, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp, ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe ihtiyati koydurmaya ve kaldırmaya kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinlemeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, kesif talebine, raporlara itiraza tespit yaptırmaya ,ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamen uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışında devam edecek duruşmalara katılmaya ve davadan feragat, feragati davayı kabulü, karşı tarafın ant içme önerisini kabule veya redde, haczi kaldırmaya ,ahzu kabza, sulh ve ibraya, icabında bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı vekaleti kullanmaya, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde emeklilik isleriyle ilgili, Arabulucu da, Uzlaşmacı da resmi ve özel bütün daire, kurum ve kuruluşlarda beni temsile, adıma hava alanlarında, emniyet müdürlüklerinde, yurt dışına çıkış ve yurda girişimle ilgili belgeler, ilgili nüfus müdürlüklerinden aile nüfus kaydı talep etmeye ve almaya, dilekçeler vermeye, geçmiş yurtiçi ve yurtdışı çalışma sürelerime ait borçlanma ve ödemeler yapmaya, geçmiş hizmetlerimi birleştirmeye bu aşamada, tebligat adresi olarak ( Cumhuriyet Bul.No:71/2-202 – Pasaport – IZMIR ) kendi adresini vermeye izinli ve yetkili olmak üzere 1957 doğumlu Ibrahim oglu ( Konak Vergi Dairesi Vergi Hesap No = 10516773336 – T.C.Kimlik No = 10516773336 ) No.lu Yurt Dışı Emeklilik ve Sosyal Güvenlik Uzmanı FUAT TÜTÜNCÜOGLU ’ nu , 40882895790 TC Kimlik Numaralı Sosyal Güvenlik Uzmani FILIZ ERBIL ’ i , SGK’daki ve Mahkemelerdeki islemleri takip etmek üzere ayni adreste faaliyet gösteren Izmir Barosu Avukatlarından 44650450570 TC kimlik numaralı Avukat NESAT DINER ’ e vekil nasp ve tayin ettim.

V E K A L E T I V E R E N

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir